Blockchain

La revolució tecnològica 4.0 a les finances empresarials.

El sector financer està vivint una autèntica revolució digital i, per aquest motiu, com a professionals experts en finances empresarials, destaquem la tecnologia blockchain per les seves extenses aplicacions.

QUÈ ÉS BLOCKCHAIN?
5

Blockchain es tradueix de l'anglès com a «cadena de blocs» i és una innovació tecnològica disruptiva que permet els usuaris portar un registre de les seves dades de forma descentralitzada, immutable, sincronitzada i ràpida de les operacions prèviament encriptades.

D'una banda, és una xarxa descentralitzada i immutable a causa de la criptografia ja que totes les operacions s'encripten mitjançant un codi (hash), pel que la informació que conté és transparent, incorruptible i inalterable per als seus participants.

I d'altra banda, eleva la seguretat i la fiabilitat de les dades que conté, ja que únicament són les parts interessades les que fan transaccions. És a dir, els blocs contenen i es nodreixen de dades.

Tipus de xarxes Blockchain

Hi ha tres tipus de xarxes blockchain, encara que són dos principalment que, combinant-les generen una tercera xarxa:

pública

És una xarxa blockchain d'arquitectura pública on qualsevol persona es pot unir sense permís (no permissionada). Tots els participants que es trobin en aquest tipus de xarxa poden visualitzar, participar i validar transaccions. Les xarxes públiques blockchain més conegudes són Bitcoin i Ethereum, entre d'altres.

privada

És una xarxa blockchain d'arquitectura privada on els participants han hagut de ser prèviament autoritzats (permissionats) i és l'entitat propietària qui permet els usuaris fer transaccions o crear blocs. Els casos de més èxit s'estan produint a empreses del sector financer, industrial, logístic, retail, etc.

híbrida

Les xarxes blockchain híbrides neixen de la unió de les xarxes públiques i privades, que alhora poden ser permissionades i no permissionades. Són ideals per a empreses que volen un nivell de seguretat addicional a les seves bases de dades i són útils per a identitat digital, propietat industrial, propietat intel·lectual, etc.

Internet del valor i de la confiança:

La principal característica de blockchain és que la cadena de blocs forma una base de dades única i inalterable distribuïda entre els diferents nodes o participants de la xarxa.

Mirant una mica enrere, amb internet van arribar les dades massives, la informació i, ara sense internet, no són possibles les relacions personals i molt menys les relacions professionals.

Amb blockchain es pretén transmetre confiança entre els diferents participants per mitjà de la identificació digital. És a dir, permet verificar la informació alhora que s'estableix un marc de confiança entre les parts intervinents (peer-to-peer).

D'aquesta manera, per mitjà dels protocols de consens o els algoritmes de blockchain s'evita la participació d'un intermediari o d'un tercer, per exemple, que «doni fe» a l'hora d'iniciar un negoci o de mantenir relacions comercials en qualsevol sector.

BLOCKCHAIN A les pimes
5

La revolució digital està canviant el món, on l'adopció d'aquesta tecnologia per part de les pimes tindrà un gran impacte a totes les seves àrees com a element diferenciador, avantatge competitiu i oportunitat de negoci, des de Vendes fins a Recursos Humans.

Blockchain és una plataforma digital sobre la qual convergeixen altres tecnologies de nova generació i altres de tradicionals (com els ERP's) ja que és un sistema altament tecnològic i escalable.

A més, com que és un sistema descentralitzat permet la deslocalització a nivell global de llocs de treball en departaments com màrqueting, comptabilitat, finances, etc., amb l'important estalvi en costos que això suposa.

Segons els nostres estudis sobre aquesta tecnologia, les principals característiques d'una xarxa blockchain per a pimes, les hem resumit en tres apartats:

traçabilitat

Totes les dades que es registren a la xarxa són verificables en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, ja que blockchain permet certificar digitalment tots els punts crítics d'una cadena de valor. Pel que blockchain pot protegir la propietat industrial i intel·lectual davant falsificacions o còpies il·legals.

seguretat

Atorga elevats nivells de seguretat tant internament com externament. És a dir, la ciberseguretat protegeix la xarxa de l'exterior i blockchain verifica les dades des de l'interior. Les decisions en els negocis estan basades en dades i, per això, les dades han de ser fiables per generar confiança.

disponibilitat

Com que és una xarxa descentralitzada, és possible recuperar la informació des de qualsevol node, pel que se'n garanteix la fiabilitat davant les caigudes dels sistemes centralitzats tradicionals. Encara que programar la cadena de blocs és complex, la seva comprensió i ús és molt senzill per als seus participants.

Blockchain en els processos financers:

Blockchain es tracta d'un únic llibre registre (ledger), compartit entre els usuaris d'una mateixa xarxa, segur per la criptografia i controlat per l'empresa que vol un accés limitat i privat als seus registres. És semblant a la comptabilitat, oi?

A part dels impactes de blockchain a les pimes, també hem fixat la nostra atenció en aquesta tecnologia per tres raons més, que revolucionaran les funcions financeres a les empreses d'aquí a pocs anys:

Automatització
Costos
Riscos

Blockchain ajuda a l'automatització dels processos administratius el tractament dels quals és molt repetitiu, accelerant les transaccions de dades, simplificant operacions, on la productivitat i l'eficiència en un futur seran fonamentals a tots els nivells. A més, estalviarà temps, per exemple, a l'hora de fer auditories perquè les dades comptables i financeres registrades ja estaran certificades.

Té relació amb l'automatització ja que la supressió de processos administratius (que alhora usen diferents sistemes) millora l'eficiència, simplifica els tràmits i minimitza els costos. La no participació d'intermediaris o de terceres persones redueix despeses i costos d'estructura permetent oferir serveis més econòmics. Per exemple, productes financers i serveis de banca privada oferts per les fintech o la neobanca no tenen comissions ni despeses.

Com només són les parts interessades les qui fan transaccions, els errors, els malentesos i el risc de sabotatge s'eliminen. D'altra banda, és ideal en empreses del sector industrial per a una planificació financera al detall i un control pressupostari exhaustiu que permetrà, a través dels protocols de consens (smart contracts) o els algoritmes, detectar les desviacions tècniques i econòmiques a la cadena de producció abans que es produeixin.

TOKENS: CRIPTOMONEDES I NFT'S
5

A la indústria de la criptografia hi ha una gran varietat d'actius digitals i els tokens en són un. Un token és una moneda criptogràfica sustentada per una xarxa blockchain que es pot intercanviar amb altres xarxes blockchain. És a dir, sense blockchain les monedes criptogràfiques no poden existir (que és l'interessant a nivell microeconòmic). Blockchain és una tecnologia d'arquitectura oberta (open source) que ens permetrà fer els nostres propis ecosistemes “crypto”.

Pel que, tokenitzar és la creació de monedes virtuals (criptomonedes) per ser utilitzades com a mitjà de cobrament i pagament local (tokens fungibles), entre altres aplicacions. Primer cal crear una cartera digital (wallet), on s'allotjaran les criptomonedes i, després inserir-la a una xarxa blockchain per fer-la funcionar al complet.

A la seva vegada, existeixen els NFT's (tokens no fungibles) que són un tipus especial de tokens criptogràfics que tenen com a objectiu representar actius únics certificats digitalment mitjançant la tecnologia blockchain. I, el seu ús s'està estenent en mercats on s'intercanvien actius de gran valor com a obres d'art, peces de col·lecció, béns immobles, etc.

Per tant, tokenitzar no significa només crear criptomonedes sinó també és agafar qualsevol actiu, ja sigui financer o no financer que existeixi al mercat o a la vida real, dividir-lo en parts i traspassar-lo digitalment a registres descentralitzats (DeFi) de múltiples inversors o compradors.

Aspectes legals

Sabem que la tecnologia evoluciona més de pressa que les normatives legals. Per això, com a consultors i assessors financers tractem d'estar actualitzats en coneixements legals, jurisprudència i doctrina sobre aquest tipus de tecnologia, ja que servirà per impulsar nous projectes d'innovació a nivell empresarial.

En els propers anys, blockchain juntament amb la intel·ligència artificial seran els recursos tecnològics per excel·lència a escala global.

CONEGUI ELS NOSTRES PARTNERS

Anar a Whatsapp
JMarin Consulting t'atén:
Hola!
En què et podem ajudar?