High Performance Financial Consulting
 • Seguiu-nos a:
Consulteu-nos per:
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com
Accés clients

Assessoria financera per a empreses


► Pressupostos i planificació

Amb l'objectiu de detectar els problemes amb la suficient antelació i assegurar l'estabilitat econòmica i financera de l'empresa, elaborem els estats financers previsionals (balanç de situació previsional, compte de resultats previsional i estat de tresoreria previsional) abans del començament de cada exercici juntament amb la planificació tributària, incloent les deduccions i bonificacions fiscals que corresponguin.

 • ► Elaboració de pressupostos anuals.
 • ► Previsions anuals de beneficis i tresoreria.
 • ► Assignació i repartiment de les despeses generals.
 • ► Control mensual dels ingressos, de les despeses i anàlisi de les desviacions.

► Sistemes d'informació i digitalització

Domini de programes de gestió i ERP’s per a tasques de facturació, control d’existències, gestió dels cobraments i gestió dels pagaments. Assessorem en informàtica de gestió, noves tecnologies i sistemes d'informació comptable per reduir costos, temps ociosos i augmentar la productivitat. Digitalitzem la direcció financera i el control de gestió de la seva empresa amb aplicacions informàtiques com A3ERP o de les marques Navision, Sage, etc.

 • ► Domini d'aplicacions informàtiques i ERP's.
 • ► Parametrització dels mòduls de gestió, comptabilitat i finances.
 • ► Optimització del sistema d’informació (sistemes ABC/ABM).
 • ► Reporting, consolidació i informes financers auxiliars.

► Comptabilitat i costos

Per garantir el control, la transparència i la veracitat de la informació financera, avaluem els processos administratius i elaborem o revisem la comptabilitat de l'empresa. Per al control dels processos interns, dissenyem i gestionem sistemes comptables que integren la comptabilitat de costos amb la comptabilitat financera. Elaborem informes de gestió i els reportem a Direcció amb les corresponents propostes de millora.

 • ► Comptes d'explotació mensuals per centres de benefici, unitats de negoci o per productes.
 • ► Balanços de situació mensuals.
 • ► Indicadors i ràtios econòmiques i financeres cada mes.
 • ► Costos mensuals de la mà d'obra, productivitat, rendiment, etc.

► Gestió de tresoreria

Per tal de determinar la capacitat que té l'empresa per desenvolupar la seva activitat de forma adequada i per afrontar les seves obligacions de pagament, gestionem la tresoreria de l’empresa. Coneixem tècniques de gestió financera per millorar la liquiditat.

 • ► Previsions mensuals de fons.
 • ► Controls mensuals dels comptes a cobrar i a pagar.
 • ► Estats d'origen i aplicació de fons mensuals.
 • ► Col.laboracions amb els bancs de l'empresa.

► Anàlisi econòmica i financera

Per determinar les raons de la situació actual i elaborar projeccions, analitzem la situació econòmica i financera de l'empresa tant present com passades i maximitzem el seu valor. Segons el diagnòstic, assessorem sobre les operacions financeres que més li convenen al seu negoci.

 • ► Anàlisi mensual de la rendibilitat per centres de benefici, unitats de negoci o per productes.
 • ► Anàlisi de les adquisicions i inversions.
 • ► Anàlisi de les fonts de finançament.
 • ► Anàlisi mensual de l'equilibri patrimonial.

► Fiscalitat

Realitzem un seguiment de la fiscalitat i al seu torn, adeqüem les finances de l'empresa per tal d'aprofitar les oportunitats que ofereix la legislació tributària vigent. Elaborem la planificació fiscal del seu negoci per reduir la càrrega tributària futura, fomentar l'estalvi, augmentar la rendibilitat i millorar la gestió.

 • ► Col.laboracions amb els assessors fiscals i/o externs de l'empresa.
 • ► Liquidacions dels impostos trimestrals i anuals.

► Gestió del risc empresarial

Volem cobrir la necessitat d'alertar i prevenir les empreses davant els nous canvis o expectatives de manera que puguin adaptar els seus negocis i reduir la incertesa. Aprofitem sinergies per proposar negocis alternatius o complementaris amb l’objectiu de diversificar i dividir riscos.

 • ► Control del negoci i anàlisi estadística de dades (Data & Analytics).
 • ► Quadres de comandament personalitzats i KPI's.
 • ► Propostes de millora en cas de deficiències.
 • ► Plans de viabilitat (separació, sanejament, reflotament, etc.).
 • ► Projectes d'inversió.
 • ► Valoració de l'empresa.
 • ► Gestió i quantificació del risc econòmic i financer.

Tots els nostres serveis d'assessoria financera per una quota mensual adaptada a l'economia de la seva empresa i sense compromís de permanència. Som consultors financers que treballem de forma contínua mentre siguem rendibles pel seu negoci.

Necessita més informació? Contacteu-nos a: info@jmarinconsulting.com

Serietat + Confiança = Compromís Els nostres partners tecnològics i financers (fintech):

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.