• Segueix-nos a:
(+34) 973 269 602
(+34) 669 408 590
  info@jmarinconsulting.com

Assessoria financera per a empreses


► Pressupostos i planificació

Amb l'objectiu de detectar els problemes amb la suficient antelació i assegurar l'estabilitat econòmica i financera de l'empresa, elaborem els estats financers previsionals abans del començament de cada exercici. Oferim:

 • ► Elaboració de pressupostos anuals.
 • ► Previsions anuals de beneficis i tresoreria.
 • ► Assignació i repartiment de les despeses generals.
 • ► Anàlisi mensual de les desviacions.

► Sistemes d'informació

Amb la finalitat de centralitzar i processar la informació financera, analitzem i obtenim el màxim rendiment del programa informàtic de l'empresa. Quan no se'n té, utilitzem els nostres programes de comptabilitat. Oferim:

 • ► Domini d'aplicacions informàtiques i ERPs.
 • ► Anàlisi i programació (parametrització).
 • ► Optimització del sistema d’informació (sistemes ABC/ABM).
 • ► Reporting, consolidació i informes financers auxiliars.

► Comptabilitat i costos

Per garantir el control, la transparència i la veracitat de la informació financera, avaluem els processos administratius i elaborem la comptabilitat de l’empresa. Pel control dels processos interns, dissenyem i gestionem sistemes comptables que integren la comptabilitat de costos amb la comptabilitat general (sistema comptable dualista). Realitzem:

 • ► Comptes d'explotació mensuals per centres de benefici, unitats de negoci o per productes.
 • ► Balanços de situació mensuals.
 • ► Indicadors i ràtios econòmiques i financeres cada mes.
 • ► Costos mensuals de la mà d'obra, productivitat, rendiment, etc.

► Gestió de tresoreria

Amb la finalitat de determinar la capacitat que té l'empresa per desenvolupar la seva activitat de forma adequada i per poder fer front a les obligacions de pagament, realitzem:

 • ► Previsions mensuals de fons.
 • ► Controls mensuals dels comptes a cobrar i a pagar.
 • ► Estats d'origen i aplicació de fons mensuals.
 • ► Col.laboracions amb els bancs de l'empresa.

► Anàlisi econòmica i financera

Per determinar les raons de la situació actual i poder elaborar projeccions, analitzem la situació econòmica i financera de l'empresa tant present com passades i maximitzem el seu valor. Realitzem:

 • ► Anàlisi mensual de la rendibilitat per centres de benefici, unitats de negoci o per productes.
 • ► Anàlisi de les adquisicions i inversions.
 • ► Anàlisi de les fonts de finançament.
 • ► Anàlisi mensual de l'equilibri patrimonial.

► Fiscalitat

Realitzem un seguiment de la fiscalitat i a la seva vegada, adeqüem les finances de l'empresa per aprofitar les oportunitats que ofereix la legislació tributària vigent. Oferim:

 • ► Col.laboracions amb els assessors fiscals i/o externs de l'empresa.
 • ► Preliquidacions dels impostos trimestrals i anuals.

► Gestió del risc empresarial

Per que l'empresa generi valor en el mercat, transformi els riscos en oportunitats de rendibilitat i assegurar la seva sostenibilitat, creixement i consolidació, liderem el departament financer de l'empresa. Efectuem:

 • ► Quadres de comandament personalitzats i KPIs.
 • ► Propostes de millora en cas de deficiències.
 • ► Plans de viabilitat (separació, sanejament, reflotament, etc.).
 • ► Projectes d'inversió.
 • ► Valoració de l'empresa.
 • ► Operacions de cobertura (futurs i opcions).

Tots els nostres serveis d'assessoria financera per una quota mensual adaptada a l'economia de la seva empresa i sense compromís de permanència. Som consultors financers que treballem de forma contínua mentre siguem rendibles pel seu negoci.

Necessita més informació? Contacti'ns a: info@jmarinconsulting.com

Serietat + Confiança = Compromís

© Copyright 2014 JMarin Consulting - Consultoria Financera.